Pass-outs who secured 90% or more in the recent Board Exam (Class- X)

 

S.No. Year Name Marks Secured % of Marks Rank in K.V. Rank in KVS, if awarded cash prize
1 2002 Alok Pattanaik 459 91.8%    
2 Adyasha N. Biswal 456 91.2%    
3 2003 Abhijeet Joshi 451 90.2%    
4 2004 Roma Dash 459 91.8%    
5 Tripti Pradhan 450 90%    
6 2005 Trishna Sahu 479 95.8%    
7 Abhishek Bharadwaj 469 93.8%    
8 Nupur Padhi 468 93.6%    
9 Chandan Dash 462 92.4%    
10 Rohan Adlekha 458 91.6%    
11 2006 Mrinalini Mishra 461 92.2%    
12 Pujashree Das 450 90%    
13 2007 Nitesh Nandan Sahu 465 93%    
14 U Shreeram Panth 459 91.8%    
15 Upashna Sahu 458 91.6%    
16 Abhas Dey 458 91.6%    
17 Rudra Narayan Khamari 456 91.2%    
18 Sidharth Mahapatra 450 90%    
19 2008 Prafulla Agrawal 477 95.4%    
20 Anurag Satpathy 471 94.2%    
21 Patit kumar Sahu 465 93%    
22 Pritish Chandra Sahu 459 91.8%    
23 Abhinash Dash 457 91.4%    
24 2009 Parichay Mazumdar 483 96.6%    
25 Sulagna Sahoo 479 95.8%    
26 Runu Pradhan 473 94.6%    
27 C Shiv Prasad 463 92.6%    
28 Raj Debesh Seth 463 92.6%    
29 Abhilasha Dash 463 92.6%    
30 Vedbhushan 461 92.2%    
31 Deepak Kumar Pati 459 91.8%    
32 Ishan Agrawal 457 91.4%    
33 Suchismita Chand 451 90.2%    

Pass-outs who secured 90% or more in the recent Board Exam (Class-XII)

S.No. Year Name Marks Secured % of Marks Rank in K.V. Rank in KVS, if awarded cash prize
1 2004 NIL
2 2005 NIL
3 2006 Roma Dash 456 91.2 %    
4 2007 Trishna Sahu 480 96% 11 Rs.5000/-
5 Jyoti Pradhan 462 92.4%    
6 Nupur Padhi 460 92%    
7 2008 NIL
8 2009 Pankaj Kumar Nanda 463 92.6%    
9 Dibyaranjan Sathua 453 90.6%