SALARY OF STAFF AS ON 01.08.2017

S.NO.

EMP CODE

NAME OF THE EMPLOYEE

DESIGNATION

GROSS PAY

1

29974

Sh. B.K. Mishra

PGT(Eng.)

91832

2

10315

Sh. L.D. Duari

HDM

55838

3

35148

Sh. Ajambila Behera

PGT(Biology)

61384

4

50483

Sh. Jogesh Rana

PGT(Economics)

63543

5

15423

Sh. Sanaka Meher

PGT(Chem.)

60204

6

55480

Sh. Sushanta Kumar Sahoo

PGT(Phy)

66036

7

60793

Ms. Priti

PGT(CS)

53419

8

6579

Sh Jibardhan Sahu

TGT(Biology)

52933

9

6578

Sh. A.K. Padhan

TGT (Maths.)

54690

10

30303

Sh. Bidyadhar Barai

TGT(SST)

54690

11

10750

Sh Prabhat Kumar Sahu

TGT (Maths.)

56174

12

58337

Sh Pankaj Kumar Yadav

TGT(AE)

50928

13

62631

Sh. Santosh Toppo

TGT(P&HE)

47734

14

10212

Sh. D.C. Deheri

PRT

53454

15

8804

Sh Chittaranjan Bhoi

PRT

50902

16

55971

Sh Gyanaraj Birtai

PRT

50902

17

9441

Mrs. Sashmita Gartia

PRT

46358

18

45304

Sh. Ghanashyam Pradhan

PRT

46358

19

50662

Ms. Mili Mishra

PRT

46358

20

17723

Mrs. Babli Verma

PRT

53921

21

49032

Sh. Rupa Kumar Sahu

PRT

48071

22

8980

Sh. Susanta Bag

PRT

46358

23

47715

Sh. Suratha Shika

PRT

43813

24

53475

Sh. Jogeswar Sahu

PRT

46358

25

44560

Sh. Ajit Kumar Tripathy

PRT(Music)

47707

26

12029

Sh. Prahallad Mallik

Librarian

65160

27

11472

Sh R C Ram

SUB-STAFF

36035