SALARY OF STAFF AS ON 01.02.2017

S.NO.

EMP CODE

NAME OF THE EMPLOYEE

DESIGNATION

GROSS PAY

1

29974

Sh. B.K. Mishra

PGT(Eng.)

87913

2

10315

Sh. L.D. Duari

HDM

53337

3

35148

Sh. Ajambila Behera

PGT(Biology)

61073

4

50483

Sh. Jogesh Rana

PGT(Economics)

60680

5

15423

Sh. Sanaka Meher

PGT(Chem.)

57513

6

55480

Sh. Sushanta Kumar Sahoo

PGT(Phy)

65478

7

60793

Ms. Priti

PGT(CS)

51033

8

55795

Mr. Rabinarayan Juadi

TGT(Biology)

57362

9

6579

Sh Jibardhan Sahu

TGT(Biology)

50595

10

6578

Sh. A.K. Padhan

TGT (Maths.)

52233

11

30303

Sh. Bidyadhar Barai

TGT(SST)

52233

12

10750

Sh Prabhat Kumar Sahu

TGT (Maths.)

52548

13

58337

Sh Pankaj Kumar Yadav

TGT(AE)

48690

14

10212

Sh. D.C. Deheri

PRT

51063

15

8804

Sh Chittaranjan Bhoi

PRT

48664

16

55971

Sh Gyanaraj Birtai

PRT

48664

17

9441

Mrs. Sashmita Gartia

PRT

44296

18

45304

Sh. Ghanashyam Pradhan

PRT

44296

19

50662

Ms. Mili Mishra

PRT

44296

20

17723

Mrs. Babli Verma

PRT

51528

21

49032

Sh. Rupa Kumar Sahu

PRT

45959

22

8980

Sh. Susanta Bag

PRT

44296

23

47715

Sh. Suratha Shika

PRT

41845

24

53475

Sh. Jogeswar Sahu

PRT

44296

25

44560

Sh. Ajit Kumar Tripathy

PRT(Music)

45572

26

12029

Sh. Prahallad Mallik

Librarian

62222

27

11472

Sh R C Ram

SUB-STAFF

34453