SALARY STRUCTURE OF STAFF OF K.V. BARGARH

 

S.NO. EMP CODE NAME OF THE EMPLOYEE DESIGNATION PAY MATRIX LEVEL PAYBAND
1 19940 Sh. H.P. CHAND PRINCIPAL 12 78800-209200
2 29974 Sh. B.K. Mishra PGT(Eng.) 11 67700-208700
3 35148 Sh. Ajambila Behera PGT(Biology) 8 47600-151100
4 50483 Sh. Jogesh Rana PGT(Economics) 8 47600-151100
5 15423 Sh. Sanaka Meher PGT(Chem.) 8 47600-151100
6   Sh. Srimanta Kr. Tripathy PGT(Phy) 8 47600-151100
7 60793 Mrs. Priti PGT(CS) 8 47600-151100
8 71312  Mrs. A.P. Kaur PGT(Commerce) 8 47600-151100
9   Mr. Gopal Singh Rawat PGT(Math) 8 47600-151100
10 6579 Sh Jibardhan Sahu TGT(Biology) 7 44900-142400
11 6578 Sh. A.K. Padhan TGT (Maths.) 7 44900-142400
12 30303 Sh. Bidyadhar Barai TGT(SST) 7 44900-142400
13 10750 Sh Prabhat Kumar Sahu TGT (Maths.) 7 44900-142400
14 55521 Dr. Umakanta Barik TGT(Sanskrit) 7 44900-142400
15   Sh. Ambuj Kumar Dubey TGT (WE) 7 44900-142400
16   Sh. S. Chakraborty TGT(AE) 7 44900-142400
17 62631 Sh. Santosh Toppo TGT(P&HE) 7 44900-142400
18 72527 Sh. Narendra Kumar TGT(HINDI) 7 44900-142400
19  74595 Mrs. Savita Kumari TGT(ENGLISH) 7 44900-142400
20 10212 Sh. D.C. Deheri PRT 7 44900-142400
21 8804 Sh Chittaranjan Bhoi PRT 6 35400-112400
22 9441 Mrs. Sashmita Gartia PRT 6 35400-112400
23 45304 Sh. Ghanashyam Pradhan PRT 6 35400-112400
24 50662 Ms. Mili Mishra PRT 6 35400-112400
25 17723 Mrs. Babli Verma PRT 6 35400-112400
26 49032 Sh. Rupa Kumar Sahu PRT 6 35400-112400
27 8980 Sh. Susanta Bag PRT 6 35400-112400
28 47715 Sh. Suratha Shika PRT 6 35400-112400
29 53475 Sh. Jogeswar Sahu PRT 6 35400-112400
30 44560 Sh. Ajit Kumar Tripathy PRT(Music) 6 35400-112400
31 48426 Mrs. Hemanti Padhan Librarian 7 44900-142400
32 11472 Sh R C Ram SUB-STAFF  4 25500-81100